Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30308 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - 2011/87 Systémová enzymoterapie a léčba zánětů dýchacích cest v ORL a v pediatrii (87/2011)


reklama
naši partneři
 
reklama


Systémová enzymoterapie a léčba zánětů dýchacích cest v ORL a v pediatrii (87/2011)
MUDr. Marta Honzíková  
SANQUIS č.87/2011, str. 74


Přípravky pro systémovou enzymoterapii (SET) jsou využívány jako součást léčby řady zánětlivých onemocnění. Nepřekvapí tedy, že se velmi dobře uplatňují i v léčbě akutních, chronických a recidivujících zánětů horních i dolních dýchacích cest, jako jsou např. sinusitidy, laryngitidy, angíny, bronchitidy, otitidy.
Proteolytické enzymy obsažené ve Wobenzymu® a Phlogenzymu® příznivým způsobem modulují průběh zánětlivého procesu, urychlují jeho zhojení a zmírňují otok sliznic dýchacích cest. Současné zlepšení reologických vlastností krve zlepšuje mikrocirkulaci v postižených tkáních a tím také jejich venózní a lymfatickou drenáž, takže jsou snáze odplavovány degradační produkty zánětu. Současné podávání přípravků SET s antibiotiky zlepšuje průnik antibiotik do tkání. Výsledky experimentů, klinických studií i zkušenosti z praktické medicíny svědčí také pro imunomodulační efekt těchto přípravků.
Jedním z prvních autorů, kteří u nás publikovali své zkušenosti se systémovou enzymoterapií při léčení zánětů v oblasti ORL, byl Hubáček a kol. [1]. Pozitivní výsledky dokumentoval u sinusitid, otitid, edémů hlasivek, vasomotorických a alergických rinitid. První zkušenosti se SET v ORL u dětí prezentovala Vyhnánková a kol. Kombinace Phlogenzymu® s antibiotiky u pacientů s akutními sinusitidami vedla k rychlejšímu ústupu obtíží, nebyly pozorovány recidivy.
Protiotokový a protizánětlivý efekt SET se osvědčil také u sekretorických otitid, kde je hlavním cílem konzervativní léčby odstranění chronického otoku sliznic a snížení vysoké vazkosti sekretu s cílem drenáže vazkého hlenu přirozenou cestou. Při neúspěšnosti konzervativní léčby je nutný operační výkon (tympanostomie) s odsátím hlenu ze středouší. Veldová [2] dosáhla příznivých výsledků při zařazení SET (Phlogenzym® 1 tbl/10 kg/den – 3 měsíce) do konzervativní ambulantní léčby sekretorické otitidy. Ze skupiny léčené s užitím SET muselo pouze 7,7 % dětí podstoupit operační výkon (tympanostomii s odsátím středouší), zatímco ze skupiny léčené pouze klasicky to bylo 25 %. Chronická sekretorická otitida je často příčinou převodní nedoslýchavosti s negativními dopady na vývoj řeči u dětí předškolního věku. U části dětí ze skupiny léčené enzymoterapií byl proto navíc sledován i test fonematického sluchu podle Škodové, který ukázal signifikantní zlepšení vnímání distinktivních rysů hlásek (znělost/neznělost). Pozitivní vliv terapie byl zjištěn u 83 % z těchto 12 dětí. Vyhnánková a kol. [3] podávali v podmínkách dětské ORL kliniky Phlogenzym® (3 měsíce) v kombinaci s obligátními přípravky v pooperační léčbě dětí s chronickou sekretorickou otitidou, které podstoupily tympanostomii na jejich pracovišti. Dosáhli u vyššího procenta dětí (49 % vs. 39 %) vyléčení s normalizací tympanometrické křivky. Při tříměsíčním sledování tyto děti také méně trpěly akutními záněty dýchacích cest v porovnání s kontrolní skupinou léčenou pouze obligátně.
Od konce 90. let začaly přibývat zkušenosti se SET i v pediatrii. Jako první svoje výsledky prezentovala Vokálová [4]. Sledovala skupinu 30 dětí s opakovanými záněty dýchacích cest, které měly i odchylku v některém ze sledovaných imunologických vyšetření (IgA, IgM, IgG, IgE, CD3). Zaznamenala významné snížení počtu i závažnosti zánětů dýchacích cest, které přetrvávalo i po ukončení 3 měsíce trvajícího podávání Wobenzymu®. Poklesla i související spotřeba antibiotik a jevila se tendence k úpravě imunologických parametrů. Obdobné výsledky popsala v roce 2002 [5] při vyhodnocení skupiny 109 pacientů, kde malou část tvořili i dospělí. I u této skupiny zaznamenala mimo jiné tendenci ke snížení či normalizaci hodnot IgE a normalizaci či zvýšení původně sníženého IgA.
Výsledky Vokálové i další publikovaná sdělení (Gricová [6], Hubková [7]) stejně jako nepublikované zkušenosti řady dalších pediatrů byly podnětem k uskutečnění poregistračního multicentrického retrospektivního hodnocení. To se zaměřilo na objektivizaci vlivu Wobenzymu® (SET) na snížení počtu opakovaných zánětů dýchacích cest u dětí a porovnání jeho efektu s běžně užívanými bakteriálními imunomodulátory (BIM) [8]. Ve studii byl porovnáván počet zánětů dýchacích cest (včetně sinusitid a zánětů středouší) a počet souvisejících antibiotických kúr v období 1 roku před zahájením sledované léčby se stejnými parametry v roce následujícím. Byla vyhodnocena data 468 dětí (SET – 346 dětí; BIM – 122 dětí) ve věku od 3 do 18 let. Wobenzym® děti užívaly v průměru 13,6 týdne. Průměrný počet zánětů dýchacích cest v jednom roce se snížil u skupiny SET z hodnoty 5,3 na 2,2 (o 59 %), u skupiny BIM poklesl z 5,2 na 3,4 (o 32 %), Průměrný počet souvisejících antibiotických kúr klesl ve skupině SET z hodnoty 2,7 na 0,8 (o 68 %), u skupiny BIM z 2,7 na 1,6 (o 35 %). Obě léčebné metody vykázaly zlepšení na stejné hladině statistické významnosti, u skupiny SET ale byly dosažené změny významnější v porovnání se skupinou BIM (p<0,001).
Bartošíková a kol. [9] rovněž hodnotili efekt přípravku SET Wobenzym® u dětí s opakovanými infekcemi dýchacích cest. Studie se zaměřila na průběh onemocnění a na spotřebu antibiotik a dalších léků z hlediska účelné a ekonomické farmakoterapie. V souboru 30 dětí od 3 do 15 let bylo 63 % s alergickým onemocněním a 47 % s diagnózou astmatu. Soubor byl sledován půl roku před začátkem SET a dále následujících 6 měsíců. Děti dostávaly Wobenzym® v průměru 3 měsíce. Ve sledovaném období došlo ke statisticky vysoce významnému poklesu průměrného počtu onemocnění a ke snížení počtu infekčních epizod, které vyžadovaly antibiotickou léčbu. Dále bylo zaznamenáno signifikantní zkrácení průměrné délky onemocnění a statisticky vysoce významné snížení spotřeby bronchodilatancií, antibiotik, chemoterapeutik, antitusik a expektorancií.
Závěry studie Bartošíkové, výsledky pilotních studií i reference klinických zkušeností pediatrů a některých alergologů – imunologů z terénu svědčí pro příznivý efekt SET u dětských astmatiků. Udávají zlepšení kompenzace, omezení počtu akutních zánětlivých exacerbací, snížení spotřeby bronchodilatancií a inhalačních kortikoidů. V poslední době potvrzuje příznivý efekt SET u astmatiků i měření NO ve vydechovaném vzduchu (FENO) [10].
Příznivý efekt dlouhodobého podávání Wobenzymu® u dětí s recidivujícími laryngitidami popsala Vokálová už u první skupiny 30 dětí hodnocené v letech 1997–98. V pozdějším výše popsaném multicentrickém retrospektivním hodnocení [8] byly recidivující laryngitidy jedním z nejčastějších důvodů podávání Wobenzymu ®. Zajímavé zkušenosti se SET u recidivujících subglotických laryngitid publikoval Víšek [11]. Preferuje u této diagnózy Phlogenzym® (s vyšším obsahem bromelainu, trypsinu a rutinu), který je určený hlavně pro rychlé zvládnutí otoků po úrazech, operacích a při akutních zánětech. Doporučuje jej rizikovým pacientům užívat dlouhodobě profylakticky v období obvyklého výskytu laryngitid – při prvních příznacích zánětu horních dýchacích cest v plné dávce (1tbl/10 kg/den), jinak ve snížené dávce, někdy pouze na noc. Daří se mu tak dosáhnout významného omezení počtu laryngitid i jejich závažnosti. Laryngitidy, které jsou obávaným onemocněním u dětí, mohou být nepříjemným pracovním handicapem pro mnoho dospělých. Edém hlasivek, který je doprovází, znemožňuje pracovní výkon hlasovým profesionálům, u nichž se navíc na etiologii tohoto stavu podílí přetěžování hlasu. Veldová [12] ve své studii prokázala, že skupina hlasových profesionálek (50 zpěvaček, hereček apod.) léčených s využitím Phlogenzymu® měla mnohem kratší dobu neschopnosti plné hlasové práce, rychlejší úpravu laryngoskopického nálezu i kvality hlasu oproti kontrolní skupině (40 žen stejných profesí), kde byl jako protiotokový prostředek použit aescin. Desátý den sledování bylo už jen 26 % pacientek, které dostávaly v rámci komplexní léčby Phlogenzym®, neschopných plné hlasové práce bez omezení oproti 73 % pacientek kontrolní skupiny. Dvacátý den sledování byly všechny ženy s enzymoterapií schopné plné hlasové práce, zatímco 23 % pacientek kontrolní skupiny ještě zůstávalo v léčení. Rozdíl mezi oběma skupinami pacientek podle časové struktury jejich návratu k plné hlasové práci byl statisticky vysoce významný (p<0,001).
Výše uvedená data tedy dokládají efektivitu využití přípravků pro SET v komplexní léčbě akutních, chronických i recidivujících zánětů dýchacích cest u dětí i dospělých a podle referencí z terénu lze soudit, že mezi českými lékaři stále přibývá těch, kteří systémovou enzymoterapii používají jako běžnou součást svého terapeutického rejstříku.


Literatura: 1. Hubáček J., et al. Systémová enzymoterapie v otorinolaryngologii. Choroby hlavy a krku 2: 34–36, 1997. 2. Veldová Z., et al. Využití Phlogenzymu® v terapii sekretorické otitidy v ambulantní praxi. 62. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Hradec Králové 9.–11. září, 1999. 3. Vyhnánková L., et al. Phlogenzym ® v léčbě sekretoncké otitidy. 62. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Hradec Králové 9–11. září, 1999. 4. Vokálová l. První zkušenosti s dlouhodobým podáváním Wobenzymu® u dětí s recidivujícími respiračními infekcemi. 4. Konference dětské pneumologie, Praha - Motol 22. 5. 1999. 5. Vokálová I. Systémová enzymoterapie v léčbě dětí s recidivujícími respiračními infekcemi. VOX PEDIATRIAE, listopad/2002, č. 9, ročník 2. 6. Gricová P. Kazuistiky: Systémová enzymoterapie, VOX PEDIATRIAE, říjen/2003, č. 8, ročník 3. 7. Hubková B. Systémová enzymoterapie jako významná pomoc v ordinaci praktického dětského lékaře. VOX PEDIATRIAE, březen/2003, č. 3, ročník 3. 8. Honzíková M. a kol. Systémová enzymoterapie v komplexní léčbě recidivujících zánětů dýchacích cest u dětí – postregistrační retrospektivní multicentrické hodnocení. Čes.-slov. Pediat., 2004;59(10), 513–521. 9. Bartošíková L. a kol. Systémová enzymoterapie v léčbě infekcí horních cest dýchacích. Klin. Imunol. Alergol. 2006;15(2):18–27. 10. Vokálová I. Objektivizace protizánětlivého efektu systémové enzymoterapie u průduškového astmatu – další zkušenosti. Alergie 2010; suppl. 1: 66;1/14. 11. Víšek P. Recidivující subglotické laryngitidy. VOX PEDIATRIAE, říjen/2008, č. 8. 12. Veldová Z. Systémová enzymoterapie (Wobenzym®, Phlogenzym®) jako léčba a prevence edému hlasivek u hlasových profesionálů. XIIIth Pacific Voice Conference, San Francisco, California, USA 9.–11. 11. 2000.

Foto: Dreamstime


obsah čísla 87 ročník 2011

reklama
reklama
poslat e-mailem
ORBIS PICTUSPORADNA 
webdesign: Filip Pešek