Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30308 in /www/doc/www.sanquis.cz/www/config.php on line 8
SANQUIS - 2007/53 10. výročí Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce


reklama
naši partneři
 
reklama


10. výročí Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce
MUDr. Lukáš Frajer   MUDr. Libor Kment   Doc. MUDr. Jiří Kozák CSc.  Mgr. Roman Kufa   MUDr. Jana Matějovská   Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.  MUDr. Václav Poláček CSc.  Doc. MUDr. Václav Smrčka CSc.  MUDr. Karel Urban  
SANQUIS č.53/2007, str. 11


V roce 1997 bylo ve Fakultní nemocnici Na Bulovce zřízeno Klinické a výukové centrum plastické chirurgie jako samostatná stanice Kliniky chirurgie.
Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.; MUDr. Václav Poláček CSc.; MUDr. Karel Urban; MUDr. Libor Kment; Mgr. Roman Kufa; MUDr. Jana Matějovská; MUDr. Lukáš Frajer; Doc. MUDr. Václav Smrčka CSc.; Doc. MUDr. Jiří Kozák CSc.

V roce 1997 bylo ve Fakultní nemocnici Na Bulovce zřízeno Klinické a výukové centrum plastické chirurgie jako samostatná stanice Kliniky chirurgie. Toto centrum se současně stalo i sídlem Subkatedry plastické chirurgie IPVZ. V roce 2002 bylo centrum přeměněno na Kliniku plastické chirurgie 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce se zaměřením na výuku posluchačů fakulty. Klinika se tak stala garantem vzdělávání na pre- a postgraduální úrovni. V roce 2004 bylo založeno při klinice Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, jediné toho druhu u nás. V roce 2007 byl podán také návrh zřídit při klinice Centrum diagnostiky a léčby transsexuality.
Kromě všeobecné plastické chirurgie, vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti jsou hlavní léčebné programy kliniky zaměřeny na onkochirurgickou a rekonstrukční problematiku.

Komplexní chirurgická péče o ženy s onemocněním prsu
Klinika plastické chirurgie1. LF UK a FN
Na Bulovce je jediným pracovištěm v České republice, které umožňuje začleněním chirurga-mammologa do léčebného onkologického programu souběh primárních operací prsů s jejich okamžitou či odloženou rekonstrukcí. Na základě rozhodnutí MZ a ředitele FN Na Bulovce bylo proto v roce 2004 zřízeno při klinice Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsů. Velmi důležitá z hlediska působnosti centra je realizace preventivního onkologického programu. V tomto duchu pracoviště navázalo velmi úspěšně se rozvíjející spolupráci s Onkologickou klinikou 1. LF UK za účelem prevence geneticky zatížených žen rakovinou prsu. Ta spočívá u těchto žen v chirurgickém odstranění žlázy s okamžitou rekonstrukcí prsů pomocí implantátů nebo s užitím autologní tkáně, protože nosičství mutací genů BRCA 1 a BRCA 2 je spojeno s vysokým celoživotním rizikem vzniku nádoru prsu.
Kromě preventivního programu v onkochirurgii prsu klinika uskutečňuje také odložené rekonstrukce prsů po mastektomiích, a to v celé šíři operačních technik včetně mikrochirurgických přenosů tkáňových celků. Vedle rekonstrukcí prsů autologní tkání (tzv. TRAM stopkovaný nebo volně přenesený) patří k nejčastějším typům obnovy tvaru a velikosti prsu rekonstrukce postranním kožním lalokem nebo posuvným břišním lalokem v kombinaci s implantací protézy.

Onkochirurgie pohybového aparátu
Spolupráce mezi Klinikou plastické chirurgie 1. LF UK a Ortopedickou klinikou 1. LF UK umožňuje dále rozvíjet léčbu nádorů pohybového aparátu. Vzhledem k tomu, že se jedná o značně heterogenní skupinu nádorů, které většinou vyžadují individuální přístup, je nutná úzká spolupráce s onkologickými, chirurgickými a diagnostickými pracovišti, která provádějí základní léčbu a diagnostiku těchto chorob.
Naše klinika v tomto směru spolupracuje v rámci FN Na Bulovce, 1. LF UK a IPVZ
s klinikou onkologickou, ortopedickou, chirurgickou, kožní a klinikou zobrazovacích metod, jakož i s patologicko-anatomickým oddělením. Plastická chirurgie, zejména její mikrochirurgické postupy, umožňuje zvyšovat radikalitu výkonů a tím zmenšovat riziko lokální recidivy nádorů. Radikalitou pak rozumíme nejen zvětšování hranic resekce, ale i agresivity lokální léčby, například aktinoterapií, hypertermií či vysoko dávkovanou chemoterapií.
Dalším neméně významným přínosem spolupráce je možnost rekonstrukční chirurgie u kostních nádorů s využitím vaskularizovaných kostních autogenních štěpů, zejména z fibuly
a hřebene lopaty kosti kyčelní.

Obličejová onkochirurgie
Problematika léčby maligních nádorů obličeje je složitá nejen z podstaty samotného onemocnění, ale také z důvodů místních anatomických poměrů a důrazu na estetický vzhled pacienta.
Terapie maligních nádorů v obličeji je komplexní a často je nutná spolupráce specialistů více medicínských oborů. K nádorům nejčastěji se vyskytujícím v obličeji patří na prvním místě bazaliom, dále spinocelulární karcinom, méně často maligní melanom a jiné vzácněji se vyskytující maligní nádory.
Jejich chirurgická léčba spočívá v odstranění nádoru a krytí vzniklých defektů prostou transplantací kůže, místními nebo vzdálenými kožními nebo kožněsvalovými laloky, případně přenesením tkáňových celků zprostředkovaných mikrochirurgickou technikou. Touto mikrochirurgickou technikou lze rekonstruovat nejen měkké tkáně, ale i skelet a vytvořit tak například i funkční mandibulu. Výhodou vaskularizovaných kostních transplantátů je, že se nevstřebávají a do čelisti je možné následně vložit i zubní implantáty. Kromě pacientů u nás operovaných se jeví jako prospěšná spolupráce se stomatochirurgickou klinikou VFN v Praze a 1. LF UK v Praze.

Rekonstrukční chirurgie
Rozsah rekonstrukčních výkonů prováděných v rámci činnosti kliniky je dán požadavky
a technickými i personálními předpoklady. Kromě akutních výkonů u ztrátových poranění řešených lalokovými plastikami nebo tkáňovými přenosy řeší lékaři kliniky četné defekty poúrazové a pooperační. Tyto operace jsou jen částečně prováděny na našem pracovišti, častěji pak formou konziliární služby na vyžádání na jiném oddělení. Tak operujeme defekty po sternotomiích na Kardiochirurgické klinice 1. LF UK a Kardiochirurgické klinice IKEM, chronické defekty vzniklé v souvislosti s onkologickou léčbou i ischemické a sekundární defekty po chirurgických intervencích kdekoliv na těle.
Současná kapacita našeho pracoviště však vzhledem k širokému spektru léčebných činností neumožňuje uskutečňovat všechny rekonstrukční výkony na půdě univerzitní kliniky.

Diagnostika a léčba transsexuality
Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FN Na Bulovce a Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK téže nemocnice úzce spolupracují již po řadu let při léčbě transsexuality FtM (female to male). Přítomnost oborů v jedné budově a společný operační trakt umožňují uskutečňovat primární chirurgickou léčbu v jedné době - mastektomii s hysterektomií s návaznou léčbou rekonstrukční. Výhledově bude v rámci multidisciplinární spolupráce rozšířena primární chirurgická i rekonstrukční léčba transsexuality také na MtF (male to female). Významná pro další rozvoj léčby transsexuality je i současná přítomnost sídla Komise pro posuzování kastrací a léčebných zákroků u transsexuálů ve Fakultní nemocnici Na Bulovce.obsah čísla 53 ročník 2007

reklama
reklama
poslat e-mailem
ORBIS PICTUSPORADNA 
webdesign: Filip Pešek