Systémová enzymoterapie na kongresu Lympho 2009
Kolektiv  
SANQUIS č.71/2009, str. 84

Jednou z významných indikací, kde se uplatňují léky systémové enzymoterapie (SET) – hlavně Wobenzym® – je lymfedém různé etiologie. Tento preparát přinesl zásadní změnu v přístupu k farmakoterapii lymfedému. Jeho farmakologický efekt zasahuje na úrovni téměř všech patofyziologických mechanismů, které vyvolávají a udržují lymfedém. Tím je schopen rozetnout circulus vitiosus a normalizovat lymfatickou cirkulaci v postižené oblasti. V případě již plně vyvinutého lymfedému 3. a 4. stadia jsou enzymové léky schopny výrazně zlepšit trofiku již indurované a sklerotizované tkáně.
Jaký je konkrétní vztah farmakologických účinků proteináz k patofyziologii lymfedému? Proteolytický a zejména fibrinolytický efekt proteináz vede k lýze lymfatických zátek a obnovení průchodnosti lymfatických cest, kterými jsou pak snadněji odplaveny produkty proteolýzy extravazálně deponovaného fibrinu a dalších bílkovin. Antiedématózní a edém-protektivní efekt proteináz potencovaný rutosidem zlepšuje reologické vlastnosti lymfy a krve, zajišťuje zlepšení transportní kapacity lymfatického systému a mikrocirkulace. Aktivace mikrofágů zajišťuje urychlené odklizení produktů proteolýzy. Aktivace NK buněk a dalších složek celulární a humorální imunity výrazně příznivě ovlivňuje chronické zánětlivé procesy v indukované tkáni. Snížení hladiny TGF-β eliminací „rychlým“ α2-makroglobulinem, aktivovaným vazbou s proteinázou, sníží riziko rychlé fibrotizace lymfedémem poškozené tkáně. Reologický efekt (snížení viskozity krve a plazmy, snížení agregace trombocytů a zvýšení flexibility erytrocytů) zajišťuje lepší arteriální prokrvení a snazší žilní návrat. Efekt vehikula se uplatní tím, že proteinázy zajišťují zvýšené koncentrace antibiotik v krvi i tkáních a tím usnadňují rychlejší vyléčení akutních i chronických infekcí v lymfedémem postižených tkáních. Analgetický efekt vyvolávají proteinázy jednak přímo – peptidolytickým odbouráváním mediátorů bolesti, jednak nepřímo – snížením onkotického tlaku a omezením zánětlivé reakce.
Je tedy logické, že společnost MUCOS Pharma CZ, s. r. o., která se zabývá nejen dovozem a distribucí léků systémové enzymoterapie na území ČR a dalších středo- a východoevropských zemí, ale zejména také dalším rozvojem této relativně nové léčebné metody, je pravidelně přítomna na kongresech Lympho, pořádaných každoročně Českou lymfologickou společností. Nejinak tomu bylo letos, kdy společnost opět byla hlavním partnerem kongresu. Rozvoj lymfologie v poslední době ubíhá mílovými kroky a stále více se potvrzuje význam lymfatického systému jako takového – především toho, jak zásadní roli hraje v patogenezi nejen lymfedému, ale i rozličných onemocnění.
 
Generální ředitel MUCOS Pharma CZ, s. r. o., RNDr. Z. Masinovský, CSc., předává cenu vítězce soutěže o nejlepší kasuistiku H. Váchové
Wobenzym® je už tradičně hlavním partnerem kongresů Lympho
 
Kromě vědeckých studií, jak experimentálních, tak klinických, prospektivních i retrospektivních, je také velmi důležité sledování účinnosti, snášenlivosti apod. i v podmínkách terénní praxe. Proto se firma MUCOS Pharma CZ, s. r. o., rozhodla podporovat konkrétní jednotlivce z řad lékařů, fyzioterapeutů, lymfoterapeutů, kteří se aktivně podíleli na ověřování vědeckých poznatků systémové enzymoterapie v praxi. Tento cíl sledovalo i vyhlášení soutěže o nejlepší kazuistiku na téma Lymfedém a Wobenzym®. Poprvé to bylo u příležitosti kongresu Lympho 2008 v Brně. Letos se kongres konal ve Františkových Lázních ve dnech 16. –17. 10. a na sympoziu společnosti MUCOS Pharma CZ, s. r. o., v rámci konání kongresu Lympho 2009 vyhlásil vítěze 2. ročníku této soutěže generální ředitel této společnosti RNDr. Zinovij Masinovský, CSc., který také vyjádřil záměr vedení firmy nadále pokračovat v této tradici i v dalších letech.
První oceněnou byla letos Kornélie Bartošová z Lymfocentra Trutnov, které se zabývá též pacienty s onemocněním ruky z chronického přetěžování (se syndromem karpálního tunelu, s De Quervainovou nemocí, lupavým palcem, tenisovým loktem, paresou nervus ulnaris). O tom pojednávala i její přednáška prezentovaná v rámci sympozia. Cílem vlastní léčby bylo předejít nebo zmírnit lymfedém také proto, aby nedošlo k útlaku nervu. Základem léčby byly lymfodrenáže (manuální i přístrojové), ke kterým s úspěchem přidávala Wobenzym®, protože tato kombinace přinášela rychlejší účinek a zlepšilo se subjektivní hodnocení pacienta – ruka nebolela, nebrněla, zlepšila se jemná motorika. Pro pacienta bylo důležité, aby se nevyřadil z pracovního procesu a mohl svou práci vykonávat bez větších omezení.
Poté svoji vítěznou kazuistiku prezentovala Hana Váchová z kliniky RHB a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN MOTOL v Praze. Její sdělení bylo na téma Možnost využití CDT při léčbě diafyzárních zlomenin. V tomto případě šlo o muže po autonehodě s otevřenou zlomeninou bérce, kde základním pravidlem léčby bylo odstranění ischemizovaných a devitalizovaných měkkých tkání a snaha zakrýt místo dobře prokrvenými měkkými tkáněmi. Pacient po chirurgickém ošetření včetně autotransplantace štěpu ze stehna ke krytí defektu bérce absolvoval v rámci rehabilitace magnetoterapii a vodoléčbu, podstoupil léčebný tělocvik a i kvůli přetrvávajícímu otoku v místě plastiky absolovoval CDT (komplexní dekongestivní terapii) – tj. farmakoterapii s Wobenzymem®, manuální a později i přístrojové lymfodrenáže a bandáže. Výsledkem byla redukce otoku a změkčení implantátu a podle snímků RTG i rychlejší hojení kostí, které pak umožnilo zvětšení rozsahu pohybu v kotníku i rychlejší nástup správného stereotypu chůze.
Na závěr sympozia vystoupila se svým sdělením MUDr. Klára Císařová. Informovala o nových poznatcích, které se týkaly významu lymfatického systému a potažmo vzniku lymfedému v souvislosti se zánětlivými onemocněními dýchacích cest (DC). Stále více se odkrývá důležitost role lymfatického systému i v patogenezi chorob DC, tedy v oblasti, kde tato souvislost doposud nebyla příliš vnímána (Baluk a kol., 2005). Proto lepší porozumění principům fungování lymfatického systému a vzniku lymfedému sliznic při zánětu může nabídnout nové cesty při hledání dalších léčebných postupů pro astma a jiná zánětlivá onemocnění dýchacích cest. Skupině pacientů s astmatem, kterým přes standardní léčbu přetrvávala klinická symptomatologie, vysoké hodnoty FENO (marker eozinofilního zánětu) apod. byl do komplexní léčby zařazen Wobenzym®. Po třech měsících jeho užívání došlo ke zlepšení klinického skóre a ke snížení FENO (Bergendiová, 2008). Její výsledky potvrzuje i další výzkum v České republice (Vokálová, 2009). Stojí tedy za to, aby se pokračovalo v dalším sledování a hlubším zkoumání i v tomto směru.
Průběh sympozia o systémové enzymoterapii v rámci kongresu Lympho 2009 tak potvrdil význam této léčebné metody v komplexní léčbě lymfedému.


Foto: Dreamstime, archiv MUCOS Pharma CZ, s. r. o.obsah čísla 71 ročník 2009

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA