Fenomén jménem Wobenzym – a odpovědnost (2012/96)
Jiří Wald  
SANQUIS č.96/2012, str. 44

„Vsadil jsem na synergii. Tento způsob myšlení a jednání, postavený na odvážném spojování na první pohled zcela nesouvisejících, ba dokonce odlišných věcí, se stal postupně nejsilnějším nástrojem našeho podnikání,“ konstatuje Jiří Wald. Spoluzakladatel a jednatel společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. rekapituluje 22 let, které věnoval nejen prosazování tzv. systémové enzymoterapie, ale mnoha dalším, veskrze nevýdělečným projektům.

V předvánočním čase na sklonku roku 2011 jsem na slavnostní večeři u jednoho zahraničního diplomata potkal lékaře, se kterým jsem se kdysi, krátce po listopadu 1989, několikrát sešel, abych s ním projednal možnou spolupráci při zavádění léku Wobenzym do lékařských praxí. Jednali jsme tehdy opakovaně v Parkhotelu Průhonice a já jsem se mu snažil vysvětlit, oč mi při prosazování systémové enzymoterapie jde a jakým způsobem jsem ochoten tuto léčbu – v České republice zcela novou – podporovat. Ukázalo se však, že máme rozdílný pohled na medicínu a na ničem jsme se nedohodli.

Lék Wobenzym vyráběl roky jediný německý podnik, který dnes vlastní kanadská akciová společnost Atrium Innovation Inc.

Uplynulo dvacet let. Z mého známého se stal úspěšný lékař, podnikatel a vysokoškolský pedagog. Dvacet let jsme se neviděli, samozřejmě o sobě oba víme, takže při onom náhodném předvánočním setkání jsme vlastně jen pokračovali v kdysi započatém dialogu. „Představte si, že dnes, při přednáškách studentům, zmiňuji také marketingovou strategii vaší firmy,“pochlubil se při té příležitosti pan doktor. „Ale to je vám jasné, že dnes byste to už měli těžší a za guláš byste tolik nadšených lékařů pro systémovou enzymoterapii nezískali?“
Zůstal jsem v tu chvíli jako opařený, neschopen reagovat. A připomněl jsem si řadu lékařů, které stále potkávám a kteří rádi vzpomínají na naše někdejší setkávání na koncertech klasické hudby v rodinném prostředí Parkhotelu Průhonice. Nebrání se přitom nostalgii a neopomenou poznamenat, že něco podobného nikdy už v souvislosti s marketingovou činností farmaceutických firem nezažili. Nemohu tedy dnes uvěřit, že v očích jiných, dejme tomu, že méně zasvěcených lidí se celé moje úsilí, naše práce ve firmě MUCOS Pharma CZ, s.r.o., které jsem s rodinou a spolupracovníky věnoval dvacet dva let života, může smrsknout na obyčejný „předvolební“ guláš!

Radana a Jiří Waldovi, zakladatelé MUCOS Pharma CZ. Více informací o nich najdete ve speciálním vydání Sanquisu

 
Nad takovým absolutním nepochopením bych snad mohl nakonec mávnout rukou, pokud by se ovšem onen lékař zároveň nepochlubil, že o naší firmě a o „ guláši” přednáší také studentům, tedy těm, pro které jsme se právě na začátku 90. let snažili vytvořit nové příklady, když ty staré po čtyřiceti letech komunismu chyběly. V tom momentě mi zatrnulo a uvědomil jsem si, že to už nemohu přejít mlčením. Naopak! Je třeba napsat ten silný příběh o fenoménu jménem WOBENZYM a předejít omylům všech vykladačů. Oni ten příběh přece neprožili, nemohou podat autentické svědectví.
Jako úvodní pojednání využívám přednášku, kterou jsem poskytl v roce 2005 pro sborník, jenž byl vydán u příležitosti konference o tzv. společenské odpovědnosti firem. Domnívám se, že jsou zde ve zkratce zachyceny mé základní vize i cesty k jejich naplnění.

Co znamená slušnost, spolehlivost a odpovědnost v podnikání
Společenská odpovědnost firem by neměla znamenat v podstatě nic jiného než slušnost, spolehlivost a odpovědnost vlastníků podniků, respektive jejich řídících pracovníků a zaměstnanců, projevující se jak navenek, tak i uvnitř organizace samotné. Co to však je slušnost, spolehlivost a odpovědnost? Mají ještě tato slova ve světě globalizace stejný obsah jako za časů našich rodičů a prarodičů? Určitě mají a dle mého názoru hrají klíčovou roli v celém tomto reformním hnutí.
Výstavu Orbis pictus, aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie koncipoval Petr Nikl na motivy myšlenek J. A. Komenského. Premiéru měla v roce 2006 v Paříži. Od té doby putuje po českých a moravských městech, po Evropě, po světě...

Dnes se celý kapitalistický systém, jediný funkční hospodářský systém světa, nalézá opět na křižovatce. Starší generace mají ještě v paměti, že kdysi stačila pouhá dvě procenta hrubého domácího produktu Spojených států, aby v rámci Marshallova plánu mohla být po 2. světové válce obnovena zničená Evropa. Dnes jsou k dispozici nesouměřitelně větší materiální i duševní zdroje a možná právě hnutí společenské odpovědnosti, jež je na vzestupu, napomůže k tolik potřebným změnám. Hnutí, do jehož čela se mimo jiné staví nejrůznější podnikatelské subjekty vládnoucí obrovským finančním i duševním potenciálem. Ten může zastavit stále se zvětšující rozdíly mezi bohatými a chudými. Pro toto hnutí je charakteristická právě slušnost, spolehlivost a odpovědnost.

Netypické podmínky, neobvyklá strategie
MUCOS Pharma CZ, s.r.o. (www.mucos.cz) byl založen v roce 1991 s cílem prosadit na tehdejším československém farmaceutickém trhu novou léčebnou metodu, která se nazývá systémová enzymoterapie. Po několika letech jsme rozšířili naše působiště a zaměřili se na celou střední a východní Evropu.
Samozřejmě, nová přírodní léčebná metoda, kterou jsme se snažili prosadit, vyvolávala zpočátku u řady českých odborníků pochybnosti, neboť prokazatelný a desítkami klinických studií doložený léčebný účinek těchto léků vyvracel prastaré biochemické paradigma o tzv. neresorbovatelnosti makromolekul střevní stěnou. Léky potřebné pro tuto terapii byly a jsou navíc relativně drahé , v té době je vyráběl jediný středně velký farmaceutický podnik v Německu. Odborně se tato léčebná metoda opírala především o imunologii, tedy o lékařský obor, který nebyl v centru pozornosti předlistopadové medicíny, a tudíž i znalosti českých lékařů v této oblasti byly spíše jen povrchního rázu.
Náš podnik měl ve svých začátcích minimální finanční zázemí. Svou činnost zahájil s úvěrem, který jsem s manželkou získal u tehdejší Československé spořitelny ve výši 300 000 Kčs a s úrokovou sazbou 17,5 %. Úvěr jsme využili při první historické dražbě v rámci tzv. malé privatizace a podnik získal dvouletý pronájem provozních prostor, v nichž mimo jiné vybudoval jeden z prvních soukromých distribučních skladů léčiv. Na rozpočet, který by umožnil naplnění vlastní podnikatelské vize, však musel získávat finanční prostředky vedlejší činností.
Netypické výchozí podmínky určovaly zcela neobvyklou strategii ve všech oblastech souvisejících a navazujících na naše podnikání. To samozřejmě platilo i pro sféru, která se dnes nazývá společenskou odpovědností firem. Byli jsme průkopníky českého popřevratového kapitalismu, takového kapitalismu, jaký jsme znali jen z vyprávění pamětníků první republiky. Nebudovali jsme tedy jen vlastní podnik, ale zároveň jsme s plným nasazením převzali i spoluodpovědnost za přetváření celé společnosti. Co bylo tehdy nejdůležitější? Aby lidé po letech komunismu zase začali věřit standardním západním hodnotám.
Nádherná doba. Dobrodružná, plná ideálů, náročné práce, ale také naivity. Všude bylo zapotřebí přiložit ruku k novému dílu. Náš podnik působil od samého počátku v oblasti zdravotnictví, a to znamenalo, že hlavní směr našeho společensky odpovědného jednání byl upřen na lidské zdraví, duševní i fyzické. Byli jsme přesvědčeni, že chceme-li úspěšně podnikat v této oblasti, musíme ji nejprve na nastupující změny připravit a zároveň je třeba připravit celou společnost.
Labyrint světla, další interaktivní výstava z cyklu Orbis pictus, aneb... Praha 2009

Otevřít lidem oči
V praxi to znamenalo popularizovat myšlenky zdravého životního stylu, podporovat odklon od paternalistického pojetí zdravotnictví, podpořit privatizaci ve zdravotnictví a pomoci se vzděláváním lékařů především v oborech, které nám byly blízké. Museli jsme se začít angažovat v hromadných sdělovacích prostředcích, protože bez jejich účasti by naše snahy byly minimálně účinné. Vydávali jsme, respektive podíleli jsme se na vydávání tiskovin pro laiky i odborníky, například časopisy Fórum imunologie, Medicína a Zdravá rodina (www.zdrava-rodina. cz), v posledních letech pak podporujeme časopis SANQUIS (www.sanquis.cz) . Spolupracovali jsme na přípravě rozhlasových i televizních vzdělávacích pořadů, z nichž nejrozsáhlejší byl náš projekt Manažerem vlastního zdraví. Poskytovali jsme také bezplatnou pomoc lékařům při sestavování privatizačních projektů, spolupracovali jsme na národních zdravotnických koncepcích, organizovali výstavy, přednášky atd. Většina našich aktivit se vlastně ani přímo netýkala léků pro systémovou enzymoterapii, v podstatě jsme organizovali zdravotnickou osvětu v nejširším slova smyslu. Chtěli jsme „otevřít lidem oči“.
Od samého počátku mně bylo jasné, že naše činnost významně překračuje hranice běžného farmaceutického podnikání, Z různorodých aktivit jsem skládal mozaiku, do níž jsem „kamínky“ vybíral velmi pečlivě, s vědomím nutnosti vyvolat synergickou reakci. Snažil jsem se, aby výsledný obraz byl skutečně mimořádně kvalitní a hlavně pravdivý. Budoval jsem podnikovou kulturu na základech biblického „buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice“, Masarykova „nebát se a nekrást“ a Komenského „železo se kuje, dokud je žhavé“. To byla strategie, ve které jsem byl vychován a která umožnila mé rodině realizovat řadu smělých projektů i v prostoru vymezeném ostnatými dráty komunistického režimu.
Naše firma musela vždy hrát naprosto čistou hru se všemi účastníky podnikání a ukázalo se, že tento postoj je skvělá vstupní „investice“. Investice, která přinesla užitek celé společnosti a pochopitelně také nám. Tehdy neznámá přírodní terapie je dnes středem zájmu lékařů a pacientů. Lék Wobenzym se stal jedním z nejznámějších a nejprodávanějších tzv. volně prodejných léků v České republice a náš obchodní úspěch umožňuje rozsáhlou podporu řady neziskových projektů.

Vsadil jsem vše na synergii
Vzhledem k tomu, že jsme v počátcích neměli finanční prostředky, které by mohly zjednodušit firemní komunikaci, a i vzhledem k tomu, že podnik tvořila pouze rodina a několik zaměstnanců bez podnikatelských znalostí, vsadil jsem vše na synergii. Tento způsob myšlení a jednání, charakteristický odvážným spojováním na první pohled zcela nesouvisejících, ba dokonce odlišných věcí, se stal postupně nejsilnějším nástrojem našeho podnikání. Byl to způsob myšlení, který mi je velmi blízký a o jehož efektu jsem nikdy nepochyboval.
Myslet a konat tak, aby se dospělo k synergickému efektu, vyžaduje ovšem určité tvůrčí schopnosti, které je zapotřebí pěstovat již od dětství. Dnes převažující způsob výchovy dětí nevede bohužel k rozvíjení tvořivosti, což se pochopitelně v konečném důsledku odraží i v úrovni myšlení a jednání poměrně velké části společnosti. Tohoto problému jsme si byli vědomi, proto jsme se rozhodli, že podpoříme vznik první alternativní soukromé školy v tehdejším Československu – s manželkou jsme převzali finanční záruku za vybudování Waldorfské školy v Praze Jinonicích. Bylo to ještě dlouho před tím, než jsme vůbec mohli vytvořit první zisk a vlastně tedy nešlo o nic jiného, než o odvahu, kterou jsme museli v sobě najít. Dnes bychom mohli konstatovat, že také díky tomuto našemu společensky odpovědnému kroku existuje dnes v Čechách už rozvinutý typ alternativního školství. S některými absolventy Waldorfských škol i s jejich pedagogy stále spolupracujeme v rámci našeho největšího projektu, „Uměním ke svobodě“ (www.orbis-pictus.com). Vznikl vlastně z přesvědčení, že radostně žít a úspěšně podnikat lze pouze ve svobodné společnosti.
 
V první etapě budování podniku, která by se dala nazvat průkopnickou fází, žil podnik jako velká rodina, což mělo své přednosti právě při utváření filosofie sociální odpovědnosti jak vůči zaměstnancům, tak vůči okolí. Jelikož jsme ještě nevytvářeli zisk, z něhož by bylo možno přispívat na činnost neziskových organizací, bylo zapotřebí reagovat na potřeby společnosti „nefinančním“ způsobem. Se svou rodinou jsem převzal například také garanci za dobudování Domova Sue Ryder v pražské Michli, pomáhal jsem v různých ministerských komisích a správních radách neziskových organizací. To vše by nebylo možné bez obětavé pomoci mých nejbližších, příbuzných, kamarádů a spolupracovníků.
Pro nás všechny to byla etapa velmi náročná na osobní angažovanost. Typické „klanové” řízení má omezené možnosti zvláště při dalším rozšiřování teritorií, podnik se proto začal přetvářet podle schématu, který přinášeli noví zaměstnanci přicházející zpravidla z větších organizací. Hlavní roli začala hrát racionální kalkulace většiny podnikových činností. Spolumajitelé firmy, vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci přicházeli s novými pohledy, a tak vznikala zároveň i kvalitativně nová strategie naší práce v sociální oblasti. Společenská odpovědnost se tak stala jedním z cílů podniku ještě dávno před tím, než se o ní v Čechách začalo nahlas diskutovat . Nám, našim spotřebitelům, dodavatelům, prodejcům a všem, kteří se podílí na našem podnikání, se povede dobře, když nebudeme myslet jen na vlastní prospěch, nýbrž na prospěch společný. To je naše krédo dodnes.
Interaktivní výstava PLAY v pražském Mánesu se v rámci projektu Orbis pictus, aneb... konala na přelomu let 2010 a 2011.
 
Exempla trahunt
Když jsme se snažili někde pomoci či podpořit nějaký projekt, soustředili jsme se především na oblasti, které souvisely s naší podnikatelskou činností, a to především proto, že těmto sférám dobře rozumíme. Vždy jsme usilovali o komplexnost i v rámci formulování společensky odpovědných cílů. Pomáháme tedy dětem, které žijí v ústavních zařízeních (www.audabiac.cz), ženám, které onemocněly rakovinou prsu (www.mammahelp.cz , www.breastcancer.cz ), a starým lidem (www.sue-ryder.cz). Snažíme se mírnit trauma dětství prožitého bez domova i následky těžkého civilizačního onemocnění a bolestného stáří.
„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok,“ řekl kdysi Benjamin Franklin. V tomto duchu podporujeme i my řadu domácích a mezinárodních vzdělávacích projektů (Nadace Academia Medica Pragensis, Česká lékařská akademie – www. amepra.com, www.ansteduniversity.org, www.medical-academy.cz), které mohou přispět k řešení vážných celospolečenských problémů. Samozřejmě reagujeme finanční pomocí i na nečekané pohromy, jakými byly například záplavy v Čechách či ničivá zemětřesení v Asii i jinde.
Jsme si dobře vědomi toho, že náležíme ke generaci, která má k dispozici veškeré nástroje k tomu, aby učinila svět spravedlivějším. Společně s manželkou jsme si nikdy nechtěli nechat ujít příležitost jít příkladem všem, kteří tuto skutečnost stále ještě přehlížejí. Společenská odpovědnost podniků hraje významnou roli, představuje novou morální orientaci. Staré české přísloví praví „Jaký pán, takový krám“ a latinské dodává „Exempla trahunt“. Buďme tedy především sami příkladem ve schopnosti vidět potřeby jiných. Pouze autentický odraz našeho myšlení a cítění, zrcadlící se v našem jednání, může mít skutečný vliv na naše okolí.

Jiří Wald (*1950)
Spoluzakladatel a jednatel společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. Po studiu na VŠ se specializoval v rámci postgraduálního studia na licenční a patentovou politiku. Je spoluautorem řady patentů, z nichž v USA nejúspěšnější se týkaly odsiřování plynů uhelných elektráren. Systémovou enzymoterapií se zabývá od roku 1982, kdy se v důsledku rodinné tragédie seznámil s německým biologem a podnikatelem Karlem Ransbergerem, zakladatelem průmyslové výroby léku Wobenzym. Je autorem a spoluautorem řady projektů pro neziskové organizace na národní i nadnárodní úrovni, specialistou na synergický marketing v duchu Steinerovy sociální trojčlennosti. Byl a je členem řady správních rad neziskových organizací. Případné dotazy související s tímto článkem je možno zasílat na adresu jwald@telecom.cz .

Foto: Ondřej Petrlík, archiv časopisu Sanquis, Orbis pictus a archiv firmy MUCOS Pharma CZ, s.r.o.


obsah čísla 96 ročník 2012

poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA