SANQUIS PLUS - Ohlédnutí za festivalem DNY SOUDOBÉ HUDBY 2010

Ohlédnutí za festivalem DNY SOUDOBÉ HUDBY 2010 
 
Již po jednadvacáté se na šesti listopadových festivalových koncertech pořádaných Společností českých skladatelů AHUV představilo na čtyři desítky tvůrců vážné hudby se svými novinkami. Nebudu je jmenovat, ponechám jen několik vět ze slov autorů, která ke svým dílům připojili.  Myslím, že mozaika z těchto komentářů je dostatečně výmluvná: 
“Sonáta patří k těm mým skladbám, které jsou k posluchači i interpretovi poněkud “bezohledné“, t.j. neusilují nikterak o jeho přízeň a vyjadřují co nejpřesněji určité aspekty mého hudebního směřování.“ - “Skladba nabízí interpretům mnoho možností její interpretace. Speciální výrazové prostředky hry jsem záměrně nepředepsal a nechávám je na fantazii a vynalézavosti interpretů.“ - “Jednotlivé části jsou inspirovány Munchovými obrazy a usilují o vyjádření jejich obsahového poselství hudebními prostředky.“ - “Stále mě uchvacuje dokonalost, invenční bohatství a emotivní náboj geniálních děl hudební historie... Odkaz minulosti představuje však především jistotu, na niž lze svébytným způsobem navazovat, i výzvu současné tvorbě, s jakými hodnotami se může poměřovat.“ -  “Skladba směřuje zejména ke studentům konzervatoří.“ - “Skladba je pokusem o ztvárnění kontrastu ticha a hluku.“ - “Věřím, že má hudba promluví i bez textového uvedení.“ -  “Skladba neřeší žádné závažné problémy, chtěl bych, aby působila radostně.“ -  “Byl jsem celým světem opuštěn, sám, obloha jen šedivá a mlha.“ - “Potvrdil to i odchod dvou dobrých hudebních přátel během práce na skladbě a ovlivnil i její celkové vyznění.“ - “Tvorba skladatelů v oblasti duchovní hudby je stále aktuální a vyhledávaná lidmi hledajícími Boha a smysl života.“ - “Partitura nebyla k nalezení. Nezbývalo, než ji napsat znovu. Když jsem ji napsal, stará partitura se našla. Teď však bude platit ta nová, snad lepší, takže dnes zažije skladba cosi jako popopremiéru.“ - “Strom a jeho plody jsou ve skladbě paralelou člověka a jeho života.“ - “První větu kvartetu jsem psal na chalupě částečně při zapnuté televizi, v níž probíhala volba hlavy státu.“ - “Zabloudila jsem až na  nádherný  židovský hřbitov, kde náhrobky zdobené reliéfy spolu se scenérií širokých větví smrků vytvářejí úžasné divadlo. A přidají-li se k tomu ještě paprsky zapadajícího slunce...“ - “Soubor, pro který jsem napsal svou skladbu, interpretuje i hudbu na pomezí žánrů.“ - “Jde o tonální skladbu odlehčenějšího charakteru, která je určena spíše jako skladba přídavková.“ - “Ve skladbě jsem využil do té doby pro mne zcela novou kompoziční metodu: mnohovrstevnou motivickou práci střídanou s homofonními úseky a kontrapunkty.“ - “Mým záměrem bylo naplnit skladbu kontrastním obsahem sjednoceným hlavní výrazovou myšlenkou - elegickým zpěvem nástroje, který tolik připomíná lidský hlas.“ - “Skladba vznikla z literárně dramatického podnětu jako hudba k sedmi obrazům hry V. Havla Largo desolato.“ - “Nový kvartet je novým návratem k hudbě bez mimohudebního obsahu.“ - “Termín sinfonia není vybrán náhodně. Předlohou je předklasický tvar sonátového cyklu pro orchestr se svojí stručností i formovou přehledností.“ - “Skladbu jsem pojal jako poctu ruskému básníkovi S. Jeseninovi. - “Tichá a jemně strukturovaná hudba je protipólem hudby hlučné, samolibé a destruktivní, která se všude kolem nás vnucuje a útočí. Ve skladbě jsem zvolil obecnější téma vztahu člověka k člověku, k Bohu, k přírodě, téma stále aktuálních křesťanských a všelidských hodnot.“ - “Žiju na venkově a spím při otevřeném okně...“ - “V téhle skladbě jsem konečně realizovala všechny svoje barevné představy o proměnách modři.“ - “Tato drobná hříčka kolážovitého typu patří k řadě skladeb, kdy se ohlížím za svou minulostí.“ - “Žijeme v krásném, bohužel poněkud chřadnoucím a nemocném světě, který den ze dne neustále ztrácí základní atributy, jimiž například jsou víra, naděje, láska, ale také obyčejná slušnost a úcta k hodnotám. I prostá v l í d n o s t.  Šlo mi o toto: alespoň na několik minut zmírnit zběsilý koloběh našeho života, zvolnit a na chvíli spočinout v rozjímání a oné vlídnosti.“ 
                   
                                                  Zdeněk Zahradník 
poslat e-mailemSANQUIS PLUS
GALERIE SANQUIS
ORBIS PICTUSPORADNA